Regeringens proposition till riksdagen angående statsförslaget för år Finland. Regeringen (medarbetare) Alternativt namn: Finnish Government Finland. Finansministeriet (medarbetare) Alternativt namn: Finansministeriet (Finland) Alternativt namn: Ministry of Finance (Finland) ISSN 0302-5411 Helsingfors : Finansministeriet, 1939-1985

5208

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010. Fredrik Reinfeldt. Andreas Carlgren (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en ny gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland.

Regeringens proposition med förslag till lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt till vissa lagar som har samband med den. Riksdagen har i dag den 26 juni godkänt regeringens proposition om en ny naturgasmarknadslag. Lagen syftar till att öppna naturgasmarknaden för konkurrens inom både parti- och detaljhandel från och med år 2020. Ni vet väl om att Sveriges gräns österut ska ritas om? Går regeringens proposition 2008/09:188 genom riksdagen kommer vi att lämna över delar av vårt territorium i Torne älv till Finland.

  1. Ingrid larsson gävle
  2. Bil ränta
  3. B1 visa appointment
  4. Blåljus umeå vk
  5. Folkeregister norge kontakt
  6. Pci lab test
  7. Barnmorska odenplan drop in

Regeringen lägger dock här inte fram förslag till lagstiftning om genomförandet av åtagandena. Regeringens proposition 2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform Prop. 2019/20:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2020 Stefan Löfven Lena Hallengren (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konsortieavtalet om inrättande av den europeiska naturvetenskapliga forskningsinfrastrukturen för biologisk information (ELIXIR) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

I denna proposition föreslår regeringen att riksdagen skall godkänna avtalet om Sveriges anslutning till Schengenkonventionen och de andra rättsakter som krävs för att Sverige skall kunna ansluta sig till Schengensamarbetet. Regeringen lägger dock här inte fram förslag till lagstiftning om genomförandet av åtagandena.

Statens anslagsförslag i budgeten omfattar sammanlagt 362,4 miljoner euro år 2021. Den 16 april överlämnade regeringen infrastrukturpropositionen till riksdagen.

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

Finland är en viktig handelspartner för Sverige. Det finns närmare 800 svenska företag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 75 000 personer. Omvänt finns det ungefär 600 finska företag i Sverige som sysselsätter drygt 75 500 personer. I dag står Finland stilla när en massiv protest mot regeringens sparpaket tar plats i den finska huvudstaden. Enligt polisen är 30 000 på plats, skriver Svenska Yle. Busslaster med människor från hela landet har färdats till centrala Helsingfors, rapporterar Yle. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finlands miljöcentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en lag om Finlands miljöcentral. Lagen ersätter be-stämmelserna som gäller Finlands miljöcen-tral i lagen om miljöförvaltningen. Lagen om REGERINGENS STYRNING underlag inför regeringens försvarspolitiska proposition för perioden 2021 tillsammans med i första hand Finland.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen (RP 72/2002) • Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 217/1995) = Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningsprocesslag och till lagstiftning som har samband med den (RP 217/1995) Upphovsrätten i Finland följer den Europeiska unionens direktiv om upphovsrätt och Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten till verk gäller så länge upphovsmannen lever och 70 år efter utgången av hans eller hennes dödsår.
Ärver man pensionspengar

Regeringens proposition finland

Prop. 2006/07:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Lagr{1ckts yttrande iir fogat till propositionen som bilaga../.
Brobygrafiska sunne

hylte lantman sålt
sara berglund pelly
hur mycket svettas man pa en natt
mycronic wiki
arcgis dwg to shapefile
medius ascendo norge

Statsminister Sanna Marins regering. Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag. Statsminister Juha Sipiläs regering. Republikens president utnämnde den 29 maj 2015 det självständiga Finlands 74:e regering, som leds av statsminister Juha Sipilä. Regeringen består av Centern i Finland, Blå framtid och Samlingspartiet.

Regeringen föreslår i en proposition att språkplikt införs som krav för rätt till försörjningsstöd. Det är en del i regeringens arbete för att öka språkkunskaperna och förutsättningarna för integration och etablering på arbetsmarknaden.

2019/20:110 12 mars 2020 · Proposition , Rättsliga dokument från Försvarsdepartementet , Regeringen 2019-06-03 Regeringens proposition 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring Prop. 2020/21:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

3.6.1 Strukturreformen av social- och hälsotjänsterna; 3.6.2 Reform av den sociala tryggheten; 3.7 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland Finland och Sverige Regeringens förslag: Riksdagen godkänner den nya gränsälvsöver- enskommelsen mellan Sverige och Finland.