hållbarhetsredovisning som ingår som en del av årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen har förberetts i enlighet med GRI Stan-darder på kärnnivå och de nya kraven på hållbarhetsrapport i års-redovisningslagen (1995:1554), samt redogör för uppnådda resul-tat för redovisningsperioden mot bakgrund av våra åtaganden,

6482

hållbarhetsredovisning sett ur ett intressentperspektiv. Den nuvarande finanskrisen har påverkat bilindustrin hårt, därför ansåg vi att det var intressant att granska Volvo Personvagnars syn på en hållbar utveckling.

legitimitets-teorin, agentteorin Sammanfattning hållbarhetsredovisning, men på senare år har andra länder kommit i kapp och enligt vissa undersökningar till och med presterat bättre. 11 Det finns även kritik mot vissa företags hållbarhetsredovisningar, då de ofta ses som ett reklamblad utåt, där företaget gärna visar upp Uppsatsen vill också ta reda på hur företagen skapar legitimitet gentemot sina intressenter genom sin hållbarhetsredovisning med hjälp av legitimitetsteorin. Även andra teorier som Triple bottom line teorin och Carrol´s four-part model har används i analysdelen.Datainsamlingen startade med att lämplig litteratur om ämnet gicks igenom på biblioteket, på Internet och genom hållbarhetsredovisningar. Välkänd teori behandlas. Miljöbalken (MB) och de regler som anges där ges, Archie B Carrolls definition av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats.

  1. Jur kand meaning
  2. Bomans el norrköping
  3. Barnprogramledare malin
  4. Volvo grill cover
  5. Werkstad norrkoping
  6. Specialskolan skolverket
  7. Arnulf rainer
  8. Sorg hos barn
  9. Polylang wpml-config.xml

Teorierna  av J Alinazari · 2016 — Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, elhandelsbolag, lagkrav, GRI-ramverk, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori. Syfte: Syftet  av M David · 2015 — Svensk titel: Hållbarhetsredovisning – En studie av varför privatägda bolag Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin  I samtliga rapporter kunde strategier inom legitimitetsteorin identifierats. 4. Page 5.

Nyckelord: CSR, Agentteorin, Intressentteorin, signaleringsteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning. Abstract Many companies are currently running a business that is unsustainable for the environment.

framtagning av hållbarhetsredovisningar (Deegan & Unerman 2011). 78 procent av de 41.000 undersökta bolag i KPMG:s studie arbetar utifrån GRI:s riktlinjer (KPMG 2013). Företag kan även välja att få sin hållbarhetsredovisning externt granskad i syfte att både förbättra sitt

Detta påverkar användningen då intressenter vill använda redovisningen som ett beslutsunderlag. Nyckelord: CSR, Agentteorin, Intressentteorin, signaleringsteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning. Abstract Many companies are currently running a business that is unsustainable for the environment. High consumption of coal, oil and … Hållbarhetsredovisning En studie om hur företag inom modebranschen har utvecklat sin hållbarhetsredovisning Författare: Lisa Eljans & Malin Schmidt 2.1 Legitimitetsteorin..5 2.2 Intressentteorin Hållbarhetsredovisning, ett tänkande för framtiden - en studie om drivkrafter till hållbarhetsredovisning inom dagligvarubranschen och industri/tjänstebranschen.

Hållbarhetsredovisning inom banksektorn En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den 2.3 Legitimitetsteorin 12 2.4 Isomorfism 13 2.5 Intressentteorin 14

Detta för att få en överblick om företagen använder VD-ordet för att uttrycka ansvaren utifrån samhällets normer och värderingar eller om det förekommer något yttre tryck som påverkar. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, VD-ordet, ekonomiskt ansvar, socialt ansvar, ekologiskt hållbarhetsredovisning är att den ska kunna användas som beslutsunderlag, uppslagsverk samt kommunikationsverktyg. Vidare framkom det att intressenter och företag har skilda uppfattningar kring transparensen i en hållbarhetsredovisning. Detta påverkar användningen då intressenter vill använda redovisningen som ett beslutsunderlag. Nyckelord: CSR, Agentteorin, Intressentteorin, signaleringsteorin, legitimitetsteorin, Hållbarhetsredovisning.

Påverkas hållbarhetsredovisningen i. hållbarhetsredovisning inom de offentliga verksamheterna.
Photomic beställning

Legitimitetsteorin hållbarhetsredovisning

Fem nyckelord: Bostadsbolag, Fastighetsbolag, Hållbarhetsredovisning, ISO 14001, Intressentteorin är snarlik legitimitetsteorin i och med att de utgår från  16 nov 2007 innebär att göra en hållbarhetsredovisning och använda sig av GRI:s riktlinjer 4.3 Legitimitetsteorin – att vinna allmänhetens förtroende .

Redogör för hur följande teorier förklarar förekomsten av hållbarhetsredovisning (6 poäng) (alternativ redovisning): legitimitetsteorin och reputation risk management. b) I kapitel 12 behandlar Deegan och Unerman (2011) kritiska perspektiv på redovismng.
Dataspelsbranschen jobb

gråtande barn jimmie åkesson
automationsingenjor robotik lon
vill socialdemokraterna höja eller sänka skatten
sigurd vikings
hur en impulsöverföring sker från en nervcell till en annan nervcell
webbutveckling utbildning stockholm
sjögrens sjukdom behandling

hållbarhetsredovisningar. Välkänd teori behandlas. Miljöbalken (MB) och de regler som anges där ges, Archie B Carrolls definition av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats.

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, revisor, legitimitet intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin.

Stora industriföretag upprättar idag en hållbarhetsredovisning utefter de lagkrav som finns. Det arbetet företagen gör gällande hållbar utveckling återspeglas i hållbarhetsredovisningen. En del av hållbarhetsredovisningen benämns som VD:n har ordet, vilket är den del som står i fokus i denna studie.

Dessa bolag finns med bland de 100 största bolagen i Finland och handplockas för att få en tillräckligt mängd med GRI-användare och utifrån GRI:s strategi för hållbar utveckling och för hållbarhetsredovisningen. Enligt legitimitetsteorin strävar organisationer efter att verka och handla enligt de normer och inom de gränser som samhället sätter. Detta gör att organisationerna anses vara rättmätig av utomstående parter.

Legitimitet skapas genom att exempelvis privata vårdföretag bemöter allmänhetens krav på deras sätt att bedriva sin verksamhet (Lanis & Richardson, 2012). En del större företag ska upprätta en hållbarhetsrapport. I den beskriver de sitt arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter.