som omfattas av REACH-förordningen går att hitta kemikalieinspektionens B - ämne i Reach bilaga XVII, T - tillståndsplikt i Reach bilaga XIV, K - ämne på 

4302

reach compliance: annex xvii - restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, preparations and articles - ec 1907/2006, msds, sds, reach, pre-registration, einecs, elincs, cas number, ec inventory

15.1.2. Reach –. Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier Ämnen i bilaga XIV får inte användas eller sättas ut på marknaden utan beviljat  Ingår ämnen som finns på kandidatförteckningen? Ingår ämnen som finns i Reach bilaga XIV? Ingår ämnen som finns i Reach bilaga XVII? Ingår ämnen som  leverantören uppge eventuellt innehåll av kemiska ämnen/föreningar som återfinns i bilaga XIV till Reach-förordningen (EG nr. 1907/2006).

  1. Manadskalender 2021 excel
  2. Sjukskoterskeprogram

Dagordningspunkt 8 c) Rubrik: Kommissionens förslag till Roadmap/färdplan för analys och identifiering av särskilt farliga ämnen samt genomförande av riskhanteringsåtgärder inom Reach fram till år 2020. Överensstämmer med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2015/830 - Sverige Teknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091. Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 ”Solnedgångsdatum” eller tidsbegränsat tillstånd: Ämnen på kandidatför- teckningen förs löpande in i bilaga XIV till Reach enligt ett prioriterings- förfarande. REACH-förordningen.

15.1.2.

Regler om varor. Kandidatlista. Reach § 55 Bilaga XIV. Reach § 7 och 33. Begränsningar. & Förbud. Reach § 68 Bilaga XVII 

6. dibutyl-ftalát (DBP)Číslo ES: 201-557-4.

9 maj 2019 Bilaga XIV till REACH kallas också tillståndsförteckningen och förtecknar de ämnen som anses medföra så stora risker att det krävs tillstånd för 

Ja ☐ Nej ☐ (om Ja, gå vidare till 3). Beskriv kortfattat varför alternativ kemisk produkt (som inte  När det gäller tillsynen av Reach i Sverige har Reachutredningen, SOU 2008:73, att väljas ut för ett eventuellt införande i bilaga XIV till Reachförordningen. Samtliga upptagna på kandidatförteckningen,. REACH bilaga XIV eller bilaga XVII. Bensen. 71-43-2.

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från  Reach; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, eller Observera att ämnen listade i Reach-förordningen (bilaga XIV) inte kräver  Lagkrav: Åtta ftalater är upptagna i Reach bilaga XIV, med tillhörande "sunset-date". Lagkrav: Sex ftalater är upptagna i Reach bilaga XVII, punkt 51 och 52,  Slutligen fastställer Kommissionen att införa eller inte införa ett kandidatämne i bilaga XIV, dvs. i förteckningen över ämnen som kräver tillstånd. Innehåll i bilaga  33. • Krav på att anmäla ämnen i varor enligt artikel 7.2. • Ämnen på kandidatförteckningen kan även listas i Bilaga XIV (”tillståndslistan”).
Dag hammarskjöld medal

Reach bilaga xiv

dibutyl-ftalát (DBP)Číslo ES: 201-557-4. Číslo CAS: 84-74-2. Toxický pro reprodukci (kategorie 1B) 21. srpna 2013 M43 (*1) .

9 0,1 § 20 Videnskabelig forskning og udvikling. 0,1 § 47-50 Andre undtagelser fra REACH bilag XIV. Miljö, RådsPM - REACH översyn, dp. 7a Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6487 bilaga xiii kriterier fÖr identifiering av lÅng­ livade, bioackumulerande och toxiska Ämnen samt mycket lÅnglivade och mycket bioackumulerande Ämnen bilaga xiv fÖrteckning Över Ämnen fÖr vilka det krÄvs tillstÅnd bilaga xv dokumentation bilaga xvi c8 samhÄllsekonomisk analys bilaga xvii begrÄnsningar av tillverkning, ut­ 52 rows · List of substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List").
New age butik malmö

kommunkoder dalarna
jobb kronofogden
uppskov med beskattning av vinst
skattekontoret ängelholm
visuella effekter utbildning

Was planning on crawling my way up from ARR with these lyric videos, but this song is just such a favorite that I couldn't resist. Hail the Empire! 🎤 More FF

Beskriv kortfattat varför alternativ kemisk produkt (som inte  När det gäller tillsynen av Reach i Sverige har Reachutredningen, SOU 2008:73, att väljas ut för ett eventuellt införande i bilaga XIV till Reachförordningen.

NATURVÅRDSVERKET Reach -tillsyn frågor och svar 7 Till bilaga XIV om tillstånd finns ingen direktreferens men det står om ämnet är reglerat. Tänk på att om ämnet inte finns på kandidatlistan så finns det inte heller i bilaga XIV. De flesta ämnen som är begränsade finns med i PRIO men det gäller inte samtliga ämnen.

om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs Ämnen som inger mycket stora betänkligheter Ingen av beståndsdelarna är upptagna. Seveso Direktiv Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet. Bilaga XIV Ingen av beståndsdelarna är upptagna. Ämnen farliga för ozonskiktet 2020-12-31 · UK REACH Authorisation List (Annex XIV) In UK REACH (as in EU REACH) the authorisation process aims to ensure that substances of very high concern (SVHCs) are progressively replaced by less dangerous substances or technologies where feasible alternatives exist. Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till 1 juni 2007.Reglerna finns i en omfattande EG-förordning som skall tillämpas direkt av företagen. Reach innehåller 15 avdelningar med 141 artiklar och med 17 bilagor. Samtliga krav är juridiskt bindande.Betydligt fler företag Undtagelser fra REACH Du skal vurdere om hvert enkelt kemisk stof, som din virksomhed importerer, producerer, anvender eller markedsfører, er omfattet af de forskellige regler i REACH.

100% Free. Close menu Currently REACH Annex XVII entry 51 restricts three phthalates, (bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP) in plasticised materials of toys and childcare articles. The new amendment expands the restricted phthalates by newly adding diisobutyl phthalate (DIBP) and the scope of the products. Samtliga ämnen som enligt Reach-förordningen kräver tillstånd finns i bilaga XIV till Reach-förordningen och i tillståndsförteckningen på Europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats.